พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ (Mission)
1. จัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
ขับเคลื่อนโดยจัดการศึกษาโดยสนองงานพระราชดำริ
2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ สู่ครูมืออาชีพ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน สร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. พัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ภายในและสื่อเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้


เป้าประสงค์ (Goals)
1. ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้และทักษะการเรียนรู้ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล
2. ผู้เรียนเป็นผู้มีค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา ศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพมุ่งสู่ครูมืออาชีพ
4. สถานศึกษามีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
5. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจตามหลักธรรมาภิบาล
6. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนองพระราชดำริโดยเน้นทักษะชีวิต