เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
"อ่อนน้อม   ให้เกียรติ   สำนึกคุณ"
อัตลักษณ์
"เทิดทูนสถาบัน   ร่วมกันรักษาระเบียบวินัย   ใฝ่ใจจิตสาธารณะ"