โครงการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 101.34 KB
1.พัฒนาการบริหารงานวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 157.41 KB
2.สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อการเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 122.76 KB
3.โรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 183.33 KB
4.ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128.59 KB
5.ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 150.55 KB
6.ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.83 KB
7.ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128.54 KB
8. พัฒนาการเรียนการสอน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.89 KB
9.ค่ายส่งเสริมสุขภาพและความสามารถด้านกีฬารักบี้ฟุตบอล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114.32 KB
10.ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)