โครงการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.73 KB
1.ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานบุคคล

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 111.64 KB
2.ค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 125.36 KB
3.ส่งเสริมความเข้มแข็งและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114.96 KB
4.ส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.03 KB
5.ส่งเสริมประชาธิปไตย และคณะกรรมการนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 117.45 KB
6.พัฒนาบุคลากร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.66 KB
7.เสริมสร้างสานสายสัมพันธ์และไมตรีพี่น้องม่วงขาว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110.53 KB