ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสำเนียง พาเพียง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2533
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรัตน์ ยุทธเสรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2535
ชื่อ-นามสกุล : นางพัลลภา จันทรุจิรากร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2537
ชื่อ-นามสกุล : นายเดชา ธรรมศิริ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2539
ชื่อ-นามสกุล : นายกมล บุญประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2540
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศรีวรรณา เขียวลี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญธรรม พิมพาภรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2546
ชื่อ-นามสกุล : นางสุมลรัตน์ อัศตรกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2549
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีสรยุทธ สืบแสงอินทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2558
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิติพร เนติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2561
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุกัญญา เพาะบุญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน