ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญ ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน/ท้องถิ่น บุคลากร
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคลากรภาครัฐในสังกัดอื่น และอื่น ๆ

ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ของสถานศึกษาภายหลังจากการเปิดภาคเรียน 
ในระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม พ.ศ.2563
ตาม QR Code หรือที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNT5eIvs9qr5Z_86rg27haFdMfyvtKrpDsWIWd_4fsPFE9kg/viewform
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2563,00:00   อ่าน 108 ครั้ง