กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอ้อยทิพย์ ชาติมาลากร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายศราวุธ ผ่านดอยแดน
พนักงานราชการ

นางสาววิภารัตน์ ชีวิกุล
ครูอัตราจ้าง