กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอ้อยทิพย์ ชาติมาลากร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายศราวุธ ผ่านดอยแดน
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาววิภารัตน์ ชีวิกุล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1