กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางโศจิกานต์ สตาภรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวบังอร นวลจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุรินทร์ สุวานิโช
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจิรประภา บุญลี้
ครูชำนาญการพิเศษ

นางราตรี สุขประสงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุรชัย ฤทัยมาศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเกศรา คุ้มภัย
ครูชำนาญการพิเศษ