กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางโศจิกานต์ สตาภรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเกศรา คุ้มภัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายสุรชัย ฤทัยมาศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวบังอร นวลจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ