กลุ่มสาระฯพัฒนาผู้เรียน

นายชลิต สัตบุศย์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯพัฒนาผู้เรียน

นางวนิดา เงาะเศษ
ครูชำนาญการ/ครูแนะแนว

นางสุมาลี คล้ายหิรัญ
ครูชำนาญการพิเศษ/ครูห้องสมุด