คอมพิวเตอร์

นายปติภณ ตีระเมธี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรุ่งรัตน์ จีรวิทย์ขจร
ครูผู้สอนตามโครงการพระราชดำริฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวธาริณี แจ้งเอี่ยม
ครูอัตราจ้าง