คอมพิวเตอร์

นายปติภณ ตีระเมธี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวรุ่งรัตน์ จีรวิทย์ขจร
ครูผู้สอนตามโครงการพระราชดำริฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวธาริณี แจ้งเอี่ยม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2