ลูกจ้างชั่วคราว

นายไสว ทุมมา

นางเพ็ญศรี ช้างสัมฤทธิ์

นางบุญเลิศ เดชะบุญ