ลูกจ้างชั่วคราว

นายอุทาน เดชะบุญ

นางบุญเลิศ เดชะบุญ

นางเพ็ญศรี ช้างสัมฤทธิ์

นายไสว ทุมมา

นางสาวนิตยา พยุงวีระน้อย

นางสาวธาริณี แจ้งเอี่ยม

นางสาวนันตภรณ์ ห่อคำ