ลูกจ้างชั่วคราว

นายอุทาน เดชะบุญ

นางบุญเลิศ เดชะบุญ

นางเพ็ญศรี ช้างสัมฤทธิ์

นายไสว ทุมมา