กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวธัญรดี วิชาจารย์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกัญญาวรรณ์ รุ่งกำจัด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางณิชกุล วงศ์สุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสรัสนันยา โพนสนิท
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวมุนีนาถ คนทัตย์
ครูอัตราจ้าง