กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสรัสนันยา โพนสนิท
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางณิชกุล วงศ์สุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกัญญาวรรณ์ รุ่งกำจัด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวมุนีนาถ คนทัตย์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2