กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางเพชรพัชรพร เชิดชู
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายวิรัตน์ คำมาก
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายชลิต สัตบุศย์
ครูชำนาญการพิเศษ