กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางนงนุช ศรีราษฎร์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธิติพงศ์ ชาติทอง
ครูชำนาญการพิเศษ