กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

จ่าสิบเอกประเสริฐ ยังมี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายภิภพ สุขประสงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุระกิตติ์ สุทธากร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจีรประภา แจ้งเอี่ยม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจามรี ศรีถาพร
ครูชำนาญการพิเศษ