กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนาถทิวา ราชครุฑ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวันเพ็ญ พนมพร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอมรรัตน์ ใจประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรนุชา จันทรจุลเจิม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางณัฐคณา ชุมพล
ครูชำนาญการพิเศษ