กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนาถทิวา ราชครุฑ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางวันเพ็ญ พนมพร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางอมรรัตน์ ใจประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรนุชา จันทรจุลเจิม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางณัฐคณา ชุมพล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2