คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชนาลัย ใจบุญ
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1